ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

A) Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sorumlusu 

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Kişisel Verileri Koruma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Otelimizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Lionel Hotel Veri Sorumlusu olarak, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında işleyebilmektedir. 

B) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz Otelimizin güvenliğinin tesisi ve Otelimiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş konaklama, sosyal faaliyetleri ve internet erişim imkânından faydalanırken tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 1774 sayılı kimlik bilgilerinizin resmi makamlara bildirilmesi amaçları ile sınırlı olarak da aktarılabilecektir. 

C) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

D) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz otelimiz tarafından yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, Elektronik ortamda Şirketimiz içinde internete erişiminiz vasıtasıyla, kimlik belgeniz üzerinden, plaka bilgileriniz üzerinden, sözlü olarak veya otelimiz içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ile toplanmaktadır. Bahsi geçen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

E) Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız 

KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak; 

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

f) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme 

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, 

Haklarınız bulunmaktadır. 

6698 sayılı kanun çerçevesinde sitemiz zerinden ulaşacağınız başvuru formu ile forumda ve sitemiz üzerinden ulaşacağınız Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin politikamızda da belirtilen yönetimler ile ve Kurul tarafından belirlenen diğer şekillerde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 

İLETİŞİM

GÖNDERİLDİ! Talebiniz alınmıştır. En kısa sürede ekibimiz sizinle irtibata geçecektir. TAMAM

TOPLANTI

  • Tamamı gün ışığı alan
  • Yüksek tavanlı
  • Son teknoloji ile donatılı
  • Farklı kapasitelere sahip 10 toplantı salonları
  • Sigara içme terasları
  • Zengin içerikli ikramlıklar

İLETİŞİM